stanovy občanského sdružení
„Federace českého Aikibudó"

I.Základní ustanovení

Článek 1 - Název a sídlo

 1. „Federace českého Aikibudo" (dále jen FČA) je dobrovolnou zájmovou organizací s právní subjektivitou.
 2. Federace sdružuje členy oddílů japonských bojových umění Aikibudó, Katori shinto ryu, Daito ryu a Yoseikan budo pod společnou symbolikou a společným názvem „Federace českého Aikibudó" (anglická mutace názvu „Federation of Czech Aikibudó").
 3. FČA bude členem zejména těchto organizací:
 1. F.LA.B. (Fédération Internationale d’Aikibudó),
 2. C.E.R.A. (Cercle d’Etude et de Recherche sur l’Aikibudó),
 3. FFAAA (nebo také 2F3A - La Fédératlon Françalse d’Aikido, Aikibudó et Affinitalres).
 1. Sídlem „FČA" je Banskobystrická 182, Brno, 621 00.

Článek 2 - Účel činnosti

 1. Účelem činnosti federace je propagace a rozvoj Aikibudó v České republice a jeho mezinárodní prezentace.
 2. Účelu činnosti dosahuje FČA zejména tím, že
 1. zastupuje a vyjadřuje zájmy českého Aikibudó, sdružených oddílů, klubů a dalších členů v jednání s orgány státu a jinými organizacemi,
 2. organizuje výuku a rozvoj Aikibudó, sebeobrany a jiných forem,
 3. zastupuje Aikibudó v České republice a zájmy svých členů ve F.LA.B. a C.E.R.A. a ve styku se zahraničními organizacemi,
 4. v návaznosti na F.LA.B. a C.E.R.A. vydává pravidla a řády,
 5. zabezpečuje vzdělávání trenérů, členů, instruktorů, zkušebních komisařů a jiných funkcionářů,
 6. rozhoduje spory spadající do jeho působnosti a kompetence,
 7. pořádá celostátní, případně mezinárodní akce,
 8. prostřednictvím výuky pomáhá při začleňování etnických a národnostních menšin do společnosti,
 9. prostřednictvím výuky působí preventivně proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže,
 10. vytváří příležitosti pro volnočasové aktivity,
 11. zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů a jejich hospodárné využívaní.

Článek 3 - Soulad stanov a závaznost usnesení

 1. Právoplatná usnesení a rozhodnutí orgánů FČA, vydaná v rámci jejich pravomoci a kompetence, jsou. pro členy těchto orgánů a členy FČA závazná.

II. Členství

Článek 4 - Členství v FČA

 1. FČA má řádné členy - jednotlivce, další členy - oddíly, kluby a čestné členy.
 2. Řádným členem FČA se může stát kterýkoliv zájemce bez ohledu na svoji společenskou nebo politickou orientaci, národnost, rasu či vyznání, který projeví aktivní zájem a podáním přihlášky vysloví souhlas s posláním a úkoly FČA a zaváže se k dodržování jeho Stanov.
 3. Členství je dobrovolné a lze je založit podáním písemné přihlášky v některém z oddílů FČA a zaplacením členského příspěvku.

Článek 5 - Práva a povinnosti členů

 1. Základní práva členů FČA jsou zejména:
 1. právo účastnit se podle svých zájmů, schopností a možností všech akcí pořádaných FČA,
 2. právo požadovat zprávy a informace o činnosti a hospodaření FČA,právo účastnit se na jednání členské schůze a podávat výkonnému výboru návrhy.
 1. Základní povinnosti člena FČA jsou především:
 1. povinnost dodržovat Stanovy FČA,
 2. povinnost podílet se na práci a rozvoji činnosti FČA a svědomitě vykonávat přijaté funkce,
 3. povinnost šetřit a chránit majetek, který slouží FČA, který slouží k zabezpečení jeho činnosti,
 4. povinnost řádně a včas platit členské příspěvky, popřípadě jiné poplatky související s členstvím a činností FČA,
 5. povinnost řádně se chovat tak, aby nebyla narušována vážnost a důstojnost bojových umění,
 6. povinnost nezneužívat nabyté materiály, znalosti, vědomosti a dovednosti.

Článek 6 - Zánik členství

 1. Řádné členství zaniká
 1. dobrovolným vystoupením na žádost člena,
 2. vyškrtnutím pro neplnění základních povinností,
 3. vyloučením pro zvlášť závažné provinění, které je neslučitelné s členstvím,
 4. úmrtím fyzických osob nebo zánikem osob právnických.

III. Organizační struktura a orgány FČA

Článek 7 - Organizační struktura FČA

 1. FČA je právním subjektem ve smyslu obecně platných zákonů a předpisů ČR.
 2. Orgány FČA jsou:
 1. členská schůze,
 2. výkonný výbor v čele s předsedou,
 3. technická komise složená z instruktorů.

Článek 8 - Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem FČA je Členská schůze, která se koná jedenkrát za čtyři roky. Den a místo stanoví výkonný výbor měsíc předem a oznámí to členům. Členská schůze je tvořena zástupci všech řádných členů.
 2. Zástupci členů jsou vybíráni jednotlivými oddíly, a to tak, že na každých deset členů oddílu připadá jeden zástupce.
 3. Členská schůze jmenuje a odvolává členy výkonného výboru. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna polovina zástupců. k přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu dvou třetin přítomných zástupců.

Článek 9 - Předseda a výkonný výbor FČA

 1. Výkonný výbor FČA tvoří zakládající členové sdružení a ti, jenž byli do výkonného výboru na základě své písemné žádosti členskou schůzí dále jmenováni.
 2. Člen výkonného výboru se může svého členství ve výboru písemně vzdát.
 3. Výkonný výbor rozhoduje o:
 1. názvu a symbolice FČA a jejích změnách,
 2. schvaluje, ruší nebo mění Stanovy FČA,
 3. volí předsedu na funkční období čtyř let,
 4. rozhoduje o vyloučení člena výkonného výboru,
 5. stanoví a schvaluje zásady hospodaření a rozpočet sdružení,
 6. rozhoduje o vyloučení nebo vyškrtnutí člena a jeho odvolání,
 7. rozhoduje o vzniku oddílů,
 8. rozhoduje o zrušení-zániku FČA, včetně stanovení způsobu vypořádání majetku,
 9. dalších případech, které stanovy neřeší.
 1. Výkonný výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Při rozhodování o změnách stanov a při volbě předsedy musí být přítomny alespoň dvě třetiny členů výkonného výboru. k platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny zúčastněných členů výboru.
 2. Předseda zastupuje FČA navenek a jedná jménem sdružení. v případě jeho nepřítomnosti zastupuje zájmy FČA jeden z členů výkonného výboru, jehož výkonný výbor pověří. Předseda odpovídá výkonnému výboru za celkovou činnost FČA a reprezentaci České republiky

Článek 10 - Instruktoři a technická komise FČA

 1. Instruktoři FČA jsou osoby starší 18 let, kteří jsou drzitelé minimálně technického stupně 1. DAN, a to na základě písemné žádosti. Se jmenováním instruktory musí projevit souhlas dvě třetiny stávajících instruktorů. Funkce instruktora zaniká odstoupením na vlastní žádost nebo vyloučením.
 2. Všichni instruktoři tvoří Technickou komisi a podílejí se na organizaci a vedení akcí pořádaných FČA. Instruktoři jsou oprávněni k přístupu ke všem informacím, které se týkají činnosti FČA a technického rozvoje Aikibudó - interní materiály, video nahrávky seminářů apod.
 3. Technická komise je tvořena instruktory FČA. Jejími úkoly jsou:
 1. sestavovat, popřípadě měnit technický řád pro žákovské stupně „KYU", a to zejména v závislosti na mezinárodní požadavky C.E.R.A.,
 2. dbát o správný technický rozvoj Aikibudó v ČR a nejméně jednou ročně vypisovat termíny pro zkoušky na žákovské technické stupně „KYU".
 1. Technická komise je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Při rozhodování o vyloučení člena technické komise je nutná přítomnost dvou třetin členů technické komise.K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny zúčastněných členů komise.

IV. Příspěvky, poplatky

Článek 11 - Členské příspěvky a poplatky

 1. Členské příspěvky a jejich výši stanoví výkonný výbor FČA.
 2. Každý člen FČA je povinen zaplatit členský příspěvek za 1. pol. nejpozději do 30. 4. a za 2. pol. nejpozději do 30. 11. běžného roku.
 3. Členské příspěvky vybírá výkonným výborem pověřená osoba, která vede evidenci plateb členských příspěvků.
 4. Každý člen je povinen uhradit poplatky za užívání sportovišť a náklady spojené s organizaci a vedením stáží a jiných akcí pořádaných FČA na nichž se účastní. Nezaplacení poplatku v předepsané výši a stanoveném termínu zbavuje člena výhod, které byly spojeny s placením takového poplatku.
 5. Vybrané příspěvky a poplatky jsou zásadně součástí rozpočtu FČA. Lze je využívat zejména k úhradě pronájmu sportovišť, nákupu vybavení a jeho údržbě, k úhradě nákladu spojených s organizací stáží tréninkových seminářů, stejně jako k úhradě zahraničních stáží nezbytných pro technický rozvoj a praktickou i teoreticko u kvalifikaci instruktorů, získávání technických stupňů „DAN", k propagaci a rozvoji Akibudo a k placení příspěvků do mezinárodních a jiných organizací.

V. Zásady hospodaření

Článek 12 – Hospodaření

 1. FČA je právní subjekt a hospodaří podle obecně platných předpisů a směrnic.
 2. Příjmy FČA tvoří zejména:
 1. členské příspěvky a poplatky členů,
 2. příjmy z veřejných fondů,
 3. dary, dotace a příspěvky sponzorů nebo jiných organizací,
 4. příjmy z vlastní činnosti, reklamy a poskytování služeb,
 5. jiné příjmy.
 1. Výši poplatků, příspěvků, postihů a odvodů stanoví výkonný výbor.
 2. FČA hospodaří podle schváleného rozpočtu na kalendářní rok.
 3. Zásady finančního hospodaření schvaluje na návrh předsedy výkonný výbor.

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

 1. Do konání první členské schůze vykonává působnost výkonného výboru přípravný výbor. Přípravný výbor je povinen svolat první členskou schůzi do 4 měsíců od vzniku sdružení.
 2. První instruktory jmenuje na svém prvním zasedání členská schůze.
 
 
 
TOPlist